โรงเรียนช่างฝีมือทหาร กลับสู่หน้าหลัก
สมัครสอบ
ค้นหาแบบฟอร์ม
การชำระเงิน
ดาวน์โหลดใบคำร้อง
ขอแก้ไขข้อมูล
อัพโหลดรูปถ่ายใหม่
กรณีรูปถ่ายไม่ถูกต้อง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรับสมัคร โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
ประกาศกองบัญชาการกองทัพไทย
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ประจำปีการศึกษา 2565 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2565 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
ข้อควรปฏิบัติก่อนการสมัครเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ประจำปีการศึกษา 2565 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
ระเบียบการและวิธีการสมัครเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565
คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
ระเบียบการและวิธีการสมัครเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2565
คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด